ZVYŠHRAD 2

Metodická podpora pro učitele angličtiny


investice do rozvoje

Stěžejními klíčovými aktivitami projektu jsou metodické kurzy určené kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny. V rámci projektu zrealizujeme 3 metodické kurzy pro učitele s nízkou úrovní vlastní angličtiny, 2 metodické kurzy pro učitele s úrovní B2-C1, 3 x nový modul kurzu TKT – modul practic TKT včetně jeho akreditace a 2 druhy metodických seminářů.

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol Královéhradeckého kraje.

Všechny kurzy tohoto projektu jsou určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům anglického jazyka a také těm, kteří se na výuku angličtiny připravují a jejich škola s nimi pro výuku angličtiny jako cizího jazyka počítá.

Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu paní Hedu Elstnerovou e-mailem: heda.elstnerova@akcent.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 261 109 231.

 1. Metodický kurz IH CPT
 2. Metodický kurz IH CYLT
 3. Metodický kurz TKT – modul Practical
 4. Seminář pro metodiky a vedoucí předmětových komisí
 5. Seminář „Rozvoj ústního projevu žáků ZŠ a SŠ“
 6. Chcete se přihlásit?

1. Metodický kurz IH CPT

IH CPT (International House Course for Primary Teachers) je základní metodický kurz určený učitelůmmateřských a základních škol. Vzhledem k nižší jazykové úrovni účastníků (min. A2-B1) je možné kombinovat angličtinu s použitím češtiny.Tento metodický kurz pro učitele MŠ a ZŠ s vlastní ne dobrou angličtinou má zásadní význam pro získání základních metodických dovedností a sebevědomí při výuce.

Kurz má pomoci učitelům i při nižší vlastní znalosti angličtiny prohloubit a rozšířit znalosti teoretického i praktického rázu potřebné při výuce dětí. V kurzu učitelé načerpají nové nápady a motivaci pro výuku a seznámí se s novými metodickými postupy a trendy ve výuce „young learners“. Učitelé se naučí znát, jací jsou žáci a studenti různého věku, co potřebují a jak nejlépe přistupovat k jejich výuce. Při výuce v kurzu jsou používána praktická cvičení, učitelé získají spoustu praktických podnětů, které jim usnadní práci učitele. Kurz se nesoustředí na konkrétní věkovou skupinu dětí, ale pokrývá problematiku celé skupiny 3 – 16 let.

Minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je A2/B1

Obsah kurzu

50 vyučovacích hodin

Bližší informace o obsahu kurzu naleznete zde

Počet posluchačů v kurzu

4-8

Forma studia

 • intenzivní čtrnáctidenní
 • part time – 1x týdně 4 hodiny

Termíny a místo konání kurzu:

Bítovská 3, Praha 4

3.11.2014 – 14.11.2014

Ukončení kurzu:

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače s 80% docházkou

Cena

18.000 Kč
kurz je akreditován MŠMT a na jeho úhradu je možné využít prostředky na DVPP

2. Metodický kurz IH CYLT – ON LINE

Metodický kurz IHCYLT (International House Certificate in Young Learners Teaching) pro učitele věkových skupin 3 – 16 let s vysokou jazykovou úrovní.

Vstupní jazyková úroveň angličtiny je B2/C1; Upper Intermediate /Advanced.

Kurz proběhne v Praze, v prostorách jazykové školy AKCENT IH Prague, abychom umožnili účastníkům kurzů náslechy v reálných hodinách kurzů jazykové školy. Účastníci tak budou mít jedinečnou možnost porovnat si teoretické poznatky z kurzu s praxí, kdy jazykovou výuku vedou zkušení pedagogové naší jazykové školy. Lektor kurzu IH CYLT účastníkům kurzu vysvětlí na praktických případech přímo v hodinách všechny probrané jevy.

Obsah kurzu

50 vyučovacích hodin

Bližší informace o obsahu kurzu naleznete zde

Počet posluchačů v kurzu

4-8

Forma studia

 • blended learning

Místo konání kurzu:

4x teaching practice v Praze 13.30 – 17.00 hod.
Všechny další aktivity probíhají on line

Termíny

Kurz proběhne 1.9.2014 – 10.3.2015

Teaching practice

 • 26.01.2015
 • 09.02.2015
 • 23.02.2015
 • 02.03.2015
 

Ukončení kurzu:

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače s 80% docházkou

Cena

18.000 Kč
Kurz je akreditován MŠMT a na jeho úhradu je možné využít prostředky na DVPP

3. Kurz TKT – modul Practical

Přípravný kurz k testu The TKT Practical se skládá se ze dvou obsahových částí:

 • Příprava na psaní komplexního plánu hodiny v angličtině (se všemi náležitostmi, např. učební cíle, osobní cíle, předpokládané těžkosti a navržená řešení, aj.)
 • Rozbor a procvičování užívané terminologie
  rozbor kriterií, podle nichž jsou plány při zkoušce hodnoceny (odpovídající a jasně vyjádřené učební cíle jak na celou hodinu, tak i na jednotlivé aktivity, logická posloupnost a detailní popis jednotlivých kroků, analýza jazykových jevů nebo dovedností, které jsou cílem hodiny, použití vhodných výukových materiálů, další náležitosti)
  Společné hodnocení dvou vzorových plánů
  psaní vlastního plánu na danou hodinu, hodnocení plánů vyučujícím, další úprava plánů
 • Příprava k hodnocené výuce (v testu je zkoušejícím metodikem hodnocena hodina v rozsahu 40 minut čistého času)
  Rozbor kriterií, podle nichž je výuka při zkoušce hodnocena, časté nedostatky zaznamenané zkoušejícími (vytvoření positivní atmosféry a zapojení žáků/studentů do výuky, efektivní presentace a procvičování jazykových jevů a použití aktivit vedoucí ke zlepšování dovedností, efektivní používání práce ve dvojicích a týmech, individuální práce, používání materiálů a vyučovacích pomůcek, používání angličtiny bez chyb k účelům vysvětlování, instruování, atd., monitorování studentů, vhodná zpětná vazba, práce s chyboub)
  Společné hodnocení dvou hodin z DVD nahrávky za použití stanovených kritérií; administrativa zkoušky; dotazy účastníků

Obsah kurzu
8 vyučovacích hodin

Forma kurzu

jednodenní

Místo konání kurzu

Bítovská 3, Praha 4

Termíny konání kurzu

 • 25.5.2014

9.30 – 16.00 hod.

Ukončení kurzu:

Posluchači mohou složit zkoušku TKT – modul Practical

Cena

1.500 Kč
Kurz je akreditován MŠMT a na jeho úhradu je možné využít prostředky na DVPP

Zkouška TKT – modul Practical

The TKT Practical je test kvality výuky. Hodnocená hodina probíhá v učitelově vzdělávací instituci a se skupinou žáků, které učitel standardně vyučuje. Test je, stejně jako jazykové zkoušky typu FCE a CAE, pod patronací University of Cambridge ESOL Examinations. Plán i hodina jsou hodnoceny akreditovaným zkoušejícím (Cambridge ESOL).

Zkouškový týden

8.-12.9.2014

Cena

3.600 Kč
zkouška je akreditována MŠMT a na její úhradu je možné využít prostředky na DVPP

4. Seminář pro metodiky a vedoucí předmětových komisí

Dvoudenní seminář specielně zaměřený na problematiku zkvalitnění postupů vedoucích k efektivnějšímu hodnocení práce pedagogických pracovníků (včetně rodilých mluvčí), jejich výběru a vedení s důrazem na zpětnou vazbu.

V průběhu semináře budou probrána např. témata:

 • hospitace (průběh, vvyhodnocení a následná práce s pedagogem)
 • rozvoj učitelských dovedností (příprava a vedení workshopů)
 • rodilý mluvčí (koordinace práce r.m. a ostatních učitelů AJ, r.m. při volitelných aktivitách, kvalifikace, výběr, využitípři výuce)
 • výběr učebních materiálů
 • ověření jazykové úrovně studentů a zvyšování motivace k předmětu (mezinárodně platné zkoušky apod.)
 • Na případových videích budou demonstrovány vhodné postupy např. při hospitacích.Účastníci budou vyhledávat vhodné a nevhodné příklady a pod.

Obsah kurzu

12 vyučovacích hod.

 

Místo konání kurzu

Bítovská 3, Praha 4

Forma kurzu

dvoudenní

Termíny konání kurzu

 • 1.-2.12.2014 od 9.30 do 15.00 hod.

Ukončení kurzu

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro posluchače, kteří kurz absolvovali

Cena

2.100 Kč

5. Seminář „Rozvoj ústního projevu žáků ZŠ a SŠ“

Seminář je zaměřen na rozvoj ústního projevu žáků.

Účastníci semináře:

 • seznámí se základními technikami, jak motivovat žáky k ústnímu projevu
 • vyzkouší si praktické aktivity
 • seznámí se s formátem a požadavky kladenými na uchazeče při mezinárodních zkouškách – ústní část

Obsah kurzu

6 vyučovacích hodin

Forma kurzu

jednodenní

Místo konání kurzu

Bítovská 3, Praha 4

Termíny konání kurzu

15.09.2014 od 9.30 do 15.00 hod.
20.10.2014 od 9.30 do 15.00 hod.
24.11.2014 od 9.30 do 15.00 hod.

Ukončení kurzu

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení o jeho absolvování

Cena

1.150 Kč

6. Rozhodli jste se přihlásit do některého z metodických kurzů?

Napište nám na:
AKCENT International House Prague, družstvo
Heda Elstnerová
Bítovská 3
140 00 Praha 4

nebo e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

Po obdržení Vaší zprávy Vás budeme kontaktovat na uvedenou e-mailovou adresu.