Zkoušky z němčiny


     AKTUÁLNÍ TERMÍNY           TYPY ZKOUŠEK           PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A ZKUŠEBNÍ ŘÁDY           KONTAKT


Jazyková škola AKCENT International House Prague je držitelem osvědčení Zkušební centrum Goethe-Institutu s oprávněním pořádat mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny – Goethe-Zertifikat A1, Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertfikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1.

Zkoušky jsou celosvětově uznávané a jsou často rozhodující při hledání povolání.Studenti se na jazykové zkoušky mohou připravit v některém z našich přípravných kurzů. Před samotnou jazykovou zkouškou studenti nemusí absolvovat jazykovou předzkoušku.

Formuláře přihlášek ke konkrétním zkouškám naleznete u aktuálního termínu zkoušky.
Pro řádné přihlášení musí být vyplněn také formulář "Souhlas se zpracováním osobích údajů".


Aktuální termíny


Goethe-Zertifikat A2

Písemná zkouška: zatím nestanoven

Ústní zkouška: 

Ukončení registrace:

Cena zkoušky: 2 800 Kč

Přihláška


Goethe-Zertifikat B1

Písemná zkouška: zatím nestanoven

Ústní zkouška:  

Ukončení registrace a platba do: registrace ukončena

Cena celé zkoušky: 4 450 Kč
Cena 1 modulu: 1 350 Kč

Přihláška


Goethe-Zertifikat B2

Písemná zkouška: 30.5.2024

Ústní zkouška: 30.5.2024

Ukončení registrace a platba do: REGISTRACE UKONČENA

Cena celé zkoušky: 5 100 Kč
Cena 1 modulu: 1 600 Kč

Přihláška


Goethe-Zertifikat C1

Zkoušku momentálně nenabízíme, předběžně bude v nabídce od ledna 2025Podmínky účasti na zkoušce

  • Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou jazykového kurzu v naší škole ani absolvováním případné předzkoušky.
  • Přihlášky ke zkoušce přijímá zápisová kancelář. Z důvodu objednání zkouškových materiálů je nutno dodržet lhůty pro přihlášení, uvedené v aktuálních termínech zkoušek. V tomto termínu také musí být doručeno případné lékařské potvrzení o zvláštních potřebách účastníků.
  • Při podpisu přihlášky potvrzuje kandidát, že se seznámil se zkušebním řádem a prováděcími předpisy v aktuálním znění a že je uznává.
  • Zkouška se uskuteční, pokud se na ni v daném termínu přihlásí alespoň čtyři zájemci.
  • Poplatek za zkoušku musí být uhrazen před ke dni ukončení registrace. Způsob platby domluví se zájemcem zápisová kancelář při přihlašování.
  • Úspěšní kandidáti obdrží certifikát poštou do 4 týdnů od data konání zkoušky.
  • Podrobnější informace uvádí zkušební řád a prováděcí předpisy.
  • Aktuální zkušební řády a prováděcí předpisy naleznete zde

Typy zkoušek

Mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny, které můžete složit v jazykové škole AKCENT International House Prague

logo-institut

Jazyková škola AKCENT International House Prague má licenci Goethe-Institutu provádět mezinárodní jazykové zkoušky různých úrovní a pro specifické cílové skupiny. Zkoušky jsou celosvětově uznávané a jsou často rozhodující při hledání povolání.

Studiem v jazykové škole AKCENT International House Prague je posluchači kurzu německého jazyka dle úrovně vstupní znalosti otevřena cesta ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů Goethe-Institutu.

Přímo na naší jazykové škole lze složit tyto zkoušky:

Goethe-Zertifikat A1

Tato zkouška předpokládá elementární jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály podle Společného evropského referenčního rámce. Jejím složením prokážete schopnost rozumět v běžných situacích základním otázkám a sdělením, představit se či vyplnit osobní údaje ve formulářích a napsat krátká osobní sdělení. K dosažení této úrovně je třeba 80 až 200 vyučovacích hodin.

Goethe-Zertifikat A2

Tato zkouška prověřuje základní jazykové znalosti na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný kandidát rozumí běžným rozhovorům, ale i sdělením v rozhlase či po telefonu a dokáže vyhledat důležité informace z krátkých novinových článků a inzerátů. Je schopen vyplnit běžné formuláře a vyjádřit se ústně i písemně k běžným osobním tématům. Na tuto úroveň se propracujete po 200 až 350 vyučovacích hodinách.

Goethe-Zertifikat B1

Složením této zkoušky prokážete solidní základní znalosti německého hovorového jazyka, díky kterým se dokážete domluvit ve všech důležitých situacích běžného života. Jste schopni účastnit se rozhovoru, vyjádřit svůj názor, na něčem se dohodnout, rozumíte správně důležitým informacím v hlášeních, rozhlase i novinách a umíte se vyjádřit i písemně. Této úrovně lze v závislosti na okolnostech dosáhnout po 350 až 650 vyučovacích hodinách.

V Německu je Goethe-Zertifikat B1uznaný jako doklad znalosti němčiny při získávání německé státní příslušnosti.

Goethe-Zertifikat B2

Tato zkouška předpokládá pokročilejší jazykovou úroveň (600 až 800 vyučovacích hodin). Její složení prokazuje znalosti německého jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný kandidát se orientuje i v delších a abstraktnějších textech, je schopen jasného a strukturovaného písemného projevu a dokáže se aktivně podílet na diskusích a vyjádřit svůj postoj.

V některých zemích je Goethe-Zertifikat B2 předpokladem pro studium germanistiky, v Německu je na některých středních a vysokých školách uznáván jako doklad jazykových znalostí.

Goethe-Zertifikat C1

Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň (800 až 1000 vyučovacích hodin). Jejím složením prokážete dobré znalosti německého spisovného jazyka, díky kterým bez větší námahy rozumíte i obtížnějším a delším textům a jste rovněž schopni se obšírně a přiměřenou formou vyjadřovat, a to ústně i písemně.

Prováděcí předpisy a zkušební řády


Prüfungsordnung_Zkušební řád

A1_DFB_2018_Start_Deutsch_1_Prováděcí ustanovení

A2_DFB_2018_Goethe-Zertifikat_A2_Prováděcí ustanovení>

B1_DFB_2020_Goethe-Zertifikat_B1_Prováděcí ustanovení

B2_DFB_2018_Goethe-Zertifikat_B2_Prováděcí ustanovení

C1_DFB_2018_Goethe-Zertifikat_C1_Prováděcí ustanovení

Účastníci zkoušky se specifickými potřebami
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: