Šablony pro SŠ

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů. Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 4-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: Přihláška 2019

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4


Jazykové kurzy angličtina
příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
2. pololetí 2019/2020
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
80 / A2-C1 14.+15.2., 28.+29.2., 6.+7.3., 21.+22.3., 24.+25.4.
22.+23.5., 13.6.2020
Pá 14:00-17:15
So 9:00-16:30
18 066 - 20 066


Metodické kurzy angličtina
1. pololetí 2019/2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
8 / Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 14.11.2019
16.01.2020
9:00-16:30 2 100
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na SŠ 18. – 19.11.2019 9:00-16:30 5 036