Popis úrovní

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – stupnice pro sebehodnocení.

Úroveň Porozumění Mluvení Psaní
A1

uživatel základů jazyka

A1 - Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajících se mé osoby, mé
rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

A1 - Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat
pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást
jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o
věci, jež jsou mi důvěrně známé.

A1 - psaní

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z
dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a
adresu při přihlašování v hotelu.

A1 - čtení

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na
vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

A1 - samostatný ústní projev

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

A2

uživatel základů jazyka

A2 - Poslech

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které
se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu,
zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

A2 - ústní interakce

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou
přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci,
i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet .

A2 - psaní

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních
potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

A2 - čtení

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné
informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a
jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

A2 - samostatný ústní projev

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní
rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

B1

samostatný uživatel

B1 - poslech

Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

B1 - ústní interakce

Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

B1 - psaní

Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

B1 - čtení

Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

B1 - samostatný ústní projev

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

B2

samostatný uživatel

B2 - poslech

Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

B2 - ústní interakce

Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

B2 - psaní

Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

B2 - čtení

Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.

B2 - samostatný ústní projev

Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

C1

zkušený uživatel

C1 - poslech

Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.

C1 - ústní interakce

Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

C1 - psaní

Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

C1 - čtení

Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

C1 - samostatný ústní projev

Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

C2

zkušený uživatel

C2 - poslech

Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle.

C2 - ústní interakce

Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

C2 - psaní

Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

C2 - čtení

Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

C2 - samostatný ústní projev

Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.