Organizace kurzu

Jazyková škola AKCENT IH Prague není pouze dodavatelem učitelů. Odběratelům našich služeb poskytujeme kompletní řešení s vysokou přidanou hodnotou. Projekty jazykového vzdělávání pro společnosti organizujeme následujícím způsobem:


Příprava projektu

 • Konzultace potřeb klienta a navržení řešení Vyslechneme si vaše požadavky a potřeby, navrhneme Vám možnosti a doporučíme vám optimální řešení.
 • Vstupní testování Provedeme vstupní testování vašich zaměstnanců. K testování je možné využít naše on-line testy nebo po konzultaci zvolit jinou formu vstupního testování.
 • Návrh rozdělení do studijních skupinNa základě výsledků vstupního testování a požadovaného obsahového zaměření studia vám navrhneme rozdělení do studijních skupin.

 Průběh projektu

 • Analýza potřeb posluchačůAnalýza potřeb sestává většinou z rozhovoru učitele s posluchači na první hodině kurzu a jeho výsledek je shrnut v dokumentu Analýza potřeb. Výstupy z této konzultace nám umožňují přistupovat k potřebám posluchačů komplexně – zjistíme jak historii jeho jazykového vzdělání, tak jeho přání a potřeby v zaměření výuky. Na základě těchto hledisek vypracujeme náplň kurzu.
 • Stanovení studijního cíle a sestavení studijního plánu Pro každý kurz během několika prvních hodin zpracujeme studijní plán, který vychází z výsledků vstupních testů účastníků, analýzy potřeb, plánovaného počtu hodin a především z jejich konkrétních požadavků a potřeb. Jde o stanovení výukových materiálů, cílů, tempa a termínů testů.
 • Výuka v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Naši kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé pro vás zajistí kvalitní moderní výuku v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Poskytování výstupůNa každé hodině posluchači podepisují docházkový list a učitel zapisuje probranou látku do záznamu o výuce. Kopie docházkového listu klientům zasíláme pravidelně měsíčně. Kopii záznamu o výuce zasíláme na vyžádání.
  Zaměstnavatel tak má stálý přehled o docházce zaměstnanců i o vývoji výuky v kurzu.
 • Monitorování kvalityV průběhu projektu průběžně monitorujeme kvalitu služeb. Pro zjištění zpětné vazby od klientů používáme klientské dotazníky. Monitoring kvality výuky provádí pomocí observací akademický management jazykové školy AKCENT International House Prague.
 • Měření pokrokuV průběhu studia měříme studijní pokrok posluchačů průběžným testováním. Výsledky průběžných testů zasíláme klientům elektronicky.
 • Akademická podporaMetodickou podporu učitelům v průběhu realizace projektů zajišťuje zkušený a vysoce kvalifikovaný akademický management.
 • Závěrečná osvědčeníJako výstupní osvědčení pro programy s minimální délkou 20 vyučovacích hodin poskytujeme Lingvistický profil a AKCENT International House Prague certifikát. Lingvistický profil je individuální hodnocení posluchače určené zaměstnavateli. Hodnotí a popisuje stupeň pokročilosti posluchače a obsahuje analýzu všech čtyř základních jazykových dovedností – mluveného a psaného projevu, čtení a poslechu. AKCENT International House Prague certifikát je individuální hodnocení pro posluchače. Hodnotí a popisuje stupeň pokročilosti posluchače a uvádí počet absolvovaných hodin a zaměření kurzu. 

Oba typy závěrečného hodnocení jsou plně v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky extern-ico zpracovaného Radou Evropy. Získáte tak nejen přehled o tom, v jaké fázi znalosti jazyka se vaši zaměstnanci nacházejí, ale protože sdružení ALTE (Evropská Asociace jazykových testerů) přiřadilo své zkoušky ke stupňům Společného evropského referenčního rámce, zjistíte také, která mezinárodní jazyková zkouška je nejbližší jejich pokročilosti, a rovněž si u této nezávislé instituce můžete porovnat, nakolik jsou jazykové dovednosti vašich zaměstnanců využitelné v pracovním prostředí.

Organizační podpora

Veškerou organizační podporu pro posluchače skupinových i individuálních kurzů zajišťuje v naší jazykové škole oddělení firemní výuky. Course Manager koordinuje veškerou organizaci výuky a komunikuje mezi společnostmi.


Další servis

Na základě smluvního vztahu s dodavateli vám rádi zprostředkujeme výhodný nákup výukových publikací.